Thursday, July 19, 2007

Everything is in the hands of Heaven - Dealing with contradictions between reason (Torah) and the sayings of the Rabbis.

Continuing with my Translation /paraphrase /in Italics) and comments (in brackets) of Rambam’s responsa to R. Ovadyah the Proselyte:

שו"ת הרמב"ם סימן תלו

(לר' עובדיה גר צדק). שאלה על הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים +ברכות ל"ג ב' וש"נ.+ תשובה על מה שאמרת אתה כי כל מעשה [בני] האדם אינם בגזירה מלפני הבורא יתעלה הוא האמת שאין בו דופי ולפיכך נותנים לו שכר אם הלך בדרך טובה ונפרעין ממנו אם הלך בדרך רעה וכל מעשה בני האדם בכלל יראת שמים הם וסוף כל דבר ודבר ממעשה בני האדם בא לידי מצוה או עבירה וזה שאמרו רז"ל הכל בידי שמים במנהגו של עולם ותולדותיו וטבעו כגון מיני אילנות וחיות ונפשות ומדעות וגלגלים ומלאכים הכל בידי שמים, וכבר הרחבנו בפי' מסכת אבות ענין זה והבאנו ראיות. וכן בתחלת החבור הגדול אשר חברנו בכל המצות. וכל המניח דברים שביארנו שהם בנויים על יסודי עולם והולך ומחפש בהגדה מן ההגדות או במדרש מן המדרשים או מדברי אחד הגאונים ז"ל עד שימצא מלה אחת ישיב בה על דברינו שהם דברי דעת ותבונה אינו אלא מאבד עצמו לדעת ודי לו מה שעשה בנפשו. וזה שאמ' לך רבך בת פלוני לפלוני וממון של פלוני לפלוני אם גזרה השוה בכל היא זאת והדברים כפשוטן. למה נאמ' בתורה פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה ואיש אחר יחללנו. וכי יש בעולם בעל דעה יסתפק לו דבר זה אחר מה שכתוב בתורה. אלא כך ראוי למי שהוא מבין ולבו נכון לטול דרך האמת שישים ענין זה המפורש בתורה עיקר ויסוד שלא יהרוס בנין ויתד התקועה אשר לא תמוט וכשימצא פסוק מדברי הנביאים או דבר מדברי רז"ל חולק על עיקר זה וסותר ענין זה ידרוש ויבקש בעין לבו עד שיבין דברי הנביא או החכם אם יצאו דבריהם מכוונים בענין המפורש בתורה הרי מוטב ואם לאו יאמר דברי הנביא הזה או דברי חכם זה איני יודע אותם. ודברים שבגו הם ואינם על פשוטיהם. וזה שאמ' החכם בתו של פלוני לפלוני דרך שכר או דרך פורענות הוא זה. שאם זה האיש או זאת האשה עשו מצוה שראוי ליתן שכרה בהם זיווג יפה ומשובח הקב"ה מזווגן זה לזה. וכן אם ראוי ליפרע מהם בזיווג שיהיה בו קטטה ומלחמה תמיד מזוגן. וזה כענין שאמרו רז"ל +ירושלמי קדושין פ"ג הי"ד, בראשית רבה פ' ס"ה אות ב'+ אפילו ממזר אחד בסוף העולם וממזרת אחת בסוף העולם הקב"ה מביאן ומזווגן זה לזה ואין דבר זה השוה לכל אלא לאלו שנתחייבו או שזכו כמו שישר בעיני אלהים יתעלה. וכל אלו הדברים הם בנויים על מה שפירשנו בפירוש משנת אבות +שם, ועי' שמנה פרקים פ"ח+ כמו שהבנת. וחכם גדול אתה ולב מבין יש לך שהבנת הדברים וידעת דרך הישרה. וכתב משה ב"ר מימון זצ"ל

Regarding your question on the meaning of the Gemara Berachot 33b, which states that everything is in the hands of heaven except the fear of heaven [the classical understanding is that everything is out of our hands. That being the case where is our freedom of choice? See Rashi and compare to what follows.]

Your statement that all men’s deeds are not an edict from God is undeniably true. That is why man is rewarded for walking in the good paths and is punished for walking in evil paths. ALL that man does is included in fear of heaven. After all, EVERYTHING A MAN DOES LEADS TO EITHER A MITZVAH (good deed) OR AN AVEIRAH (a transgression). [Man’s actions are consequential and they will bring about either good or evil]. When the Rabbis say that everything is in the hands of Heaven they refer to natural events and species such as trees, animals, other sentient things[1], sciences[2], the spheres and angels. All are in the hands of Heaven as I have already explained at length with proofs in my Pirush Hamishna on Avot (4:22) and at the beginning of my opus (Hilchot De’ot) that I wrote on all the Mitzvot. ANYONE THAT IGNORES THE THINGS WE EXPLAINED THAT ARE BUILT ON FOUNDATIONS OF REALITY [literally foundations of the world or eternity] AND SEARCHES FOR A HAGGADIC, A MIDRASHIC STATEMENT OR OF ONE OF THE GEONIM UNTIL HE FINDS ONE WORD THAT CONTRADICTS OUR WORDS, WHICH ARE RATIONAL AND INTELLIGENT, IS COMMITTING SUICIDE AND WOE TO HIS SOUL!

Regarding your Rebbi’s quote you from the Gemara in Sotah 2a, which states “the daughter of x is to marry y” or “the money of x will go to y” [in other words things are preordained]. If one were to take these quotes literally why does the Torah say (Devarim 20:5) [a soldier may not go to war in his first year of marriage because] he may die in the war and another will take her [his wife]? [A soldier may not go to war if he owns a new vineyard] lest another man take it? How can a rational person question this after reading these verses? This is the true path for someone who has understanding and a straight mind: He must see the Torah as the root and unshakable foundation, as the strong and deeply embedded nail that cannot be uprooted. WHEN HE FINDS A VERSE IN THE NEVIIM OR A SAYING OF THE RABBIS THAT CONTRADICTS THIS [Torah] STATEMENT, HE SHOULD TRY TO UNDERSTAND WHAT EXACTLY THESE PROPHETS OR RABBIS HAD IN MIND. IF HE FINDS THAT THEY AGREE WITH THE CLEAR TORAH STATEMENT, FINE. HOWEVER IF NOT LET HIM SAY THE HE DOES NOT UNDERSTAND THE WORDS OF THIS PROPHET OR RABBI and there must be something else that he cannot grasp in those words. The quoted saying “the daughter of x is to marry y’ is talking about reward and punishment. If this man or woman acted in a way that deserves a good match, HKBH brings them together. On the other hand, if they deserve to live in perpetual fight and war, HKBH matches them. It is comparable to the Rabbi’s saying (Yerushalmi Kiddushin 3:14) that even a mamzer at the end of the world and a female mamzer at the other find each other as HKBH brings them together. It is dependent on the state of the person and what they deserve in the eyes of God. All these things are built on my Pirush on the Mishna of Avot (see above and Eight Chapters chapter 8) as you understood. You are a great scholar and possess a wise heart as you understood these things and found the straight path on your own.
So wrote Moshe the son of Rav Maimon ZTL.

The statement about how to treat apparent contradictions between rational thought (the Torah) and statements in prophets, Chazal and other respected Rabbis, is totally ignored nowadays. In fact, reason and reality are seen as Kefirah (blasphemy) while fantasy is supposedly divine. Rambam teaches us otherwise.

Postscript: Saying that HKBH brings couples together and the subject of reward and punishment in Rambam’s worldview is a fascinating discussion and I write about it in my upcoming Hakirah article on Divine Providence.


[1] See R. Shailat’s comment. All sentient things use their senses for survival which is natural and predictable. Man may choose to do so or to transcend that.
[2] Rambam saw knowledge as a corpus of information that is out there and that man taps into it through his brain. This is a long and interesting discussion.

7 comments:

 1. The first article I wrote for my wife's magazine was on the topic of bashert and I used this Rambam. People in the world of shiduchim think 'bas ploni l'ploni' is some kind of guarantee, but acc to Rambam everything depends on your zechuyos.

  ReplyDelete
 2. The Responsa by Rambam was written in Arabic(I think).
  Do you know when & by whom were they translated into Hebrew?
  Yitschak

  ReplyDelete
 3. David,
  A relevant halacha now that supports Rambam's understanding of "bashert". In the three weeks it is permissible to get engaged and make an engagement party, Shema Yikadmenu Acher, lest someone else get engaged to the woman beforehand. According to the simplistic notion of Bashert this should not be neccessary, and there should be no harm in waiting out the three weeks to get engaged. Rather this halacha conforms to Rambam's notion that you discussed above.

  ReplyDelete
 4. R. Chaim, true and what is interesting is Rashi whose examples are all similar to Rambam not dependent on man's actions.

  Ytschak, nice hearng from you. I thought you had given up on me as a lost cause;-). This letter was apparently written in Hebrew according to Sheilat. Different letters were transalted by different people.

  Neil, good point.

  ReplyDelete
 5. "The statement about how to treat apparent contradictions between rational thought (the Torah) and statements in prophets, Chazal and other respected Rabbis, is totally ignored nowadays. In fact, reason and reality are seen as Kefirah (blasphemy) while fantasy is supposedly divine. Rambam teaches us otherwise."

  Any examples? Such a general attack is irrational. Think of future generation who may not know our popular culture.

  ReplyDelete
 6. >Any examples? Think of future generation who may not know our popular culture.

  I am not worried. They wrote enough about it from Pashkevils to letters to bans!

  ReplyDelete
 7. What history leaves for the future can be completely random except for what Hashem promised us will last (e.g.Shabbat).

  ReplyDelete